banner image

Điều Hành Công Ty tại Singapore

Singapore CorpPass

Hướng Dẫn về CorpPass cho Doanh Nghiệp tại Singapore

CorpPass tại Singapore đã được ứng dụng rộng rãi và trở thành phương thức đăng nhập duy nhất cho doanh nghiệp để làm việc cũng như giao dịch với chính phủ.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
29/04/2020
Transfer of Shares in Singapore Private Limited Company

Chuyển Nhượng Cổ Phần Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân tại Singapore

Mặc dù việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư Nhân ở Singapore là hoàn toàn khả thi, nhưng nó phải tuân theo quy trình và một số quy định ràng buộc.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
30/03/2020
Dividend declaration in Singapore

Hướng Dẫn Công Bố Cổ Tức Tại Singapore

Cần phải có một buổi công bố trước khi cổ tức được chi trả tại Singapore. Người vi phạm các quy tắc liên quan đến cổ tức đồng nghĩa với vi phạm pháp luật.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
25/03/2020
Compliance Requirements in Singapore

Các yêu cầu pháp lý thường niên đối với công ty tại Singapore

Theo các cơ quan theo luật định của Singapore, tất cả công ty phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khi đã được phê duyệt thành lập công ty.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
09/10/2019
Annual filling requirements

Yêu cầu báo cáo hàng năm đối với công ty tại Singapore

Yêu cầu báo cáo hàng năm tại Singapore rất nghiêm ngặt và bất kỳ hành vi không tuân thủ nào cũng có thể dẫn đến hình phạt nhất định. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể yêu cầu miễn trừ trong một số điều kiện.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/10/2019