banner image

Các Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Bị Hạn Chế

Trước khi tiến hành yêu cầu dịch vụ, vui lòng lưu ý rằng BBCIncorp KHÔNG cung cấp dịch vụ cho các quốc gia trong danh sách dưới đây.

Danh sách này được lập dựa trên các đề xuất từ những nguồn đáng tin cậy (ví dụ: FATF - Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính) như một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc xem xét và cập nhật danh sách diễn ra thường xuyên.

Lưu ý: Danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nêu trên được áp dụng cho tất cả các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ của BBCIncorp.