BẢN THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY CHỨA NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC THEO LUẬT CỦA KHÁCH HÀNG. XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

1. Tổng Quan

Bản thỏa thuận về điều khoản dịch vụ này được ban hành bởi Công ty BBCIncorp Pte. Ltd. (BBCIncorp) giữa BBCIncorp và khách hàng, có hiệu lực từ ngày khách hàng truy cập vào website của chúng tôi (website) hay các hình thức chấp nhận điện tử khác. Bản thỏa thuận này quy định tổng quan các điều khoản và điều kiện về quyền sử dụng website của khách hàng và về các sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc tiếp cận qua website (gọi tắt là dịch vụ), bao gồm các điều khoản và điều kiện cụ thể cho từng loại dịch vụ.

Việc khách hàng truy cập, sử dụng hoặc mua dịch vụ trên website đồng nghĩa với việc khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định trong Bản thỏa thuận này, cùng với các chính sách và các thỏa thuận khác được mô tả trên trang web của chúng tôi.

Các từ “Chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” sẽ dùng để chỉ BBCIncorp. Các từ “bạn”, “khách hàng”, “của khách hàng”, “người dùng” sẽ dùng để chỉ các cá nhân hoặc đơn vị truy cập vào tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ sau khi đã đồng ý với Bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận không đề cập hay thảo luận đến những quyền lợi hoặc quyền hạn của các tổ chức bên thứ ba.

BBCIncorp có thể có toàn quyền tuyệt đối, thay đổi hoặc chỉnh sửa Bản thỏa thuận này, bao gồm bất cứ chính sách hay thỏa hiệp nào trong nó, vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi hoặc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên website. Việc sử dụng website đồng nghĩa với khách hàng đồng ý với Bản thỏa thuận sau khi những sửa đổi được cập nhật. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản, khách hàng có quyền không sử dụng hoặc ngưng sử dụng website hay dịch vụ. Ngoài ra, BBCIncorp sẽ thông báo những sự thay đổi đến khách hàng qua email. Vì vậy, vui lòng bảo đảm thông tin tài khoản của khách hàng được cập nhật chính xác. BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp không nhận được thông báo do sai địa chỉ email.

2. Yêu Cầu và Thẩm Quyền

Khách hàng có quyền sử dụng website và dịch vụ chỉ khi có khả năng lập và ký kết hợp đồng dưới các quy định của pháp luật. Khách hàng phải chứng thực được rằng khách hàng (i) trên 18 tuổi hoặc (ii) được công nhận có khả năng lập và ký kết hợp đồng dưới các quy định của pháp luật và (iii) không thuộc danh sách cấm mua hoặc sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật Mỹ hoặc các vùng lãnh thổ khác.

Nếu khách hàng đại diện cho một doanh nghiệp, khách hàng phải chứng thực được rằng khách hàng có thẩm quyền để doanh nghiệp tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Bản thỏa thuận này. Các từ “người dùng”, “khách hàng” sau đó sẽ dùng để chỉ doanh nghiệp. Trong trường hợp BBCIncorp phát hiện khách hàng không đáp ứng được yêu cầu có thẩm quyền để doanh nghiệp tuân theo Bản thỏa thuận, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đơn phương về các trách nhiệm đề cập trong Bản thỏa thuận, bao gồm không giới hạn các trách nhiệm thanh toán. BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn từ những hướng dẫn, thông báo, hồ sơ hoặc giao tiếp/chỉ thị được biên soạn từ phía đại diện công ty của khách hàng, cho dù là BBCIncorp đã thông qua các giấy tờ đó. Trong trường hợp nghi ngờ có cơ sở sự hướng dẫn, thông báo, hồ sợ hoặc chỉ thị từ khách hàng, BBCIncorp có quyền (nhưng không có bổn phận) yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ xác thực khác. Khách hàng cũng đồng ý với các điều khoản về vấn đề giao dịch trong Bản thỏa thuận này đối với khách hàng, agent của khách hàng hoặc là bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ của khách hàng, dù cho là có được ủy thác bởi khách hàng hay không.

3. Tài Khoản và Chuyển Giao Dữ Liệu Ra Nước Ngoài

Về tài khoản, để sử dụng một số tính năng trên website và một số dịch vụ, khách hàng phải tạo một tài khoản. Khách hàng phải chứng minh với BBCIncorp rằng các thông tin mà khách hàng cung cấp để lập tài khoản cũng như các thông tin sau khi đã lập tài khoản phải chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh. Trong trường hợp phát hiện thông tin tài khoản của khách hàng không chính xác, không được cập nhật đúng, hoặc khiếm khuyết, BBCIncorp hoàn toàn có quyền, tuyệt đối, tạm hoãn hoặc hủy bỏ tài khoản. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đơn phương cho các hoạt động của tài khoản, dù có ủy thác cho người khác sử dụng hay không. Ngoài ra, khách hàng bắt buộc phải đảm bảo sự bảo mật cho thông tin tài khoản, bao gồm không giới hạn mã số khách hàng/mã số đăng nhập, mật khẩu, phương thức thanh toán (sẽ được đề cập bên dưới) và mã PIN mua sắm (shopper PIN). Vì mục đích an toàn, BBCIncorp khuyến khích khách hàng đổi mật khẩu cũng như mã shopper PIN 6 tháng 1 lần cho mỗi tài khoản. BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất với việc sử dụng tài khoản không có sự ủy thác của khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất được gây ra bởi tài khoản, cho dù là sử dụng bởi khách hàng, ủy thác hoặc không ủy thác sử dụng bởi người khác.

Về chuyển giao thông tin, với việc truy cập website từ quốc gia nằm ngoài servers của chúng tôi, khách hàng đồng ý với việc truyền tải thông tin ra nước ngoài, bao gồm cả thông tin tài khoản.

4. Tính Sẵn Có của Website/Dịch vụ

Chúng tôi duy trì sự hoạt động của website cũng như dịch vụ 24/7 với mọi nỗ lực. Tuy nhiên, khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng website và dịch vụ của chúng tôi sẽ có những trường hợp không thể truy cập vì một số lý do, bao gồm không giới hạn hư hỏng thiết bị, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế cần thiết; hay vì một số lý do bất khả kháng và không lường trước khác, bao gồm không giới hạn mất kết nối viễn thông hoặc đường truyền dữ liệu, khủng bố mạng, nghẽn mạng hoặc các lý do khác. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có liên tục của website và dịch vụ trong mọi thời gian, và chúng tôi không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc các đơn vị khác về vấn đề vừa được đề cập.

Khách hàng có quyền và được phép chia sẻ tất cả thông tin cần thiết để hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ của BBCIncorp. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng dịch vụ có thể được cung cấp bởi một nhà dịch vụ độc lập hoặc bởi một đơn vị/tổ chức bên thứ ba.

5. Các Quy Định Tổng Quan

1. Việc sử dụng website và dịch vụ của khách hàng, bao gồm cả các nội dung mà khách hàng cung cấp, phải tuân theo Bản thỏa thuận này cũng như tuân thủ theo nguyên tắc, quy định, pháp luật của địa phương, quốc gia và quốc tế.

2. Khách hàng không được phép thu thập (hoặc cho phép người khác thu thập) nội dung hay thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng hoặc đơn vị nào mà không có văn bản chấp thuận trước của họ.

3. Khách hàng không được dùng website hoặc dịch vụ cho các mục đích sau đây (toàn quyền tuyệt đối do BBCIncorp quyết định):

 • Bất hợp pháp hay ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi bất hợp pháp;
 • Ủng hộ, khuyến khích, hay liên quan đến phim khiêu dâm trẻ em hoặc bóc lột trẻ em;
 • Ủng hộ, khuyến khích, hay liên quan đến khủng bố, bạo lực đối với con người, con vật và tài sản;
 • Ủng hộ, khuyến khích, hay liên quan đến spam email, hack hoặc crack máy tính cá nhân hoặc hệ thống;
 • Vi phạm các quy định trong Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Art 2008 hoặc các pháp chế liên quan; hoặc ủng hộ, khuyến khích hay liên quan đến buôn bán và phân phối dược phẩm mà không có quy định rõ ràng;
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người dùng hoặc đơn vị khác;
 • Vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công bố của bất kỳ người dùng hoặc đơn vị khác, hay làm rò rỉ thông tin mật của bất kỳ người dùng hoặc đơn vị khác;
 • Làm gián đoạn sự hoạt động của của website và dịch vụ trên website;
 • Chứa đựng và cài đặt vi-rút, worms, bugs, Trojan horses hoặc các mã, tệp tin, chương trình có khả năng làm ngưng, tổn hại hoặc hạn chế chức năng của các phần mềm và phần cứng;
 • Có ngôn ngữ không phù hợp, không chính xác, vu khống với BBCIncorp và dịch vụ của BBCIncorp.

4. Khách hàng không được sao y hoặc phân phối bất kỳ phần nào của website hoặc dịch vụ, trừ trường hợp được BBCIncorp ủy thác.

5. Khách hàng không được chỉnh sửa hoặc thay thế bất kỳ phần nào của website hoặc dịch vụ hoặc bất cứ công nghệ liên quan.

6. Khách hàng không được truy cập vào các nội dung của BBCIncorp và nội dụng của người dùng bằng bất kỳ công nghệ nào khác ngoài website này, hoặc do BBCIncorp ủy thác.

7. Khách hàng không được bán lại hoặc cung cấp lại dịch vụ, bao gồm bất cứ công nghệ liên quan nào của BBCIncorp, mà không có văn bản chấp thuận trước của BBCIncorp.

8. Khách hàng đồng ý cung cấp các hình ảnh xác thực hoặc/và giấy tờ xác minh doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích xác mình khi được yêu cầu từ chính phủ.

9. Khách hàng chấp nhận rằng BBCIncorp có thể gọi cho khách hàng để thông báo về vấn đề tài khoản. Tất cả các cuộc gọi từ BBCIncorp sẽ được khách hàng chấp thuận để được ghi âm. Khách hàng cũng đồng ý rằng, nhằm tuân thủ theo pháp luật, bất kỳ cuộc ghi âm nào cũng có thể làm bằng chứng phục vụ cho quá trình pháp lý mà BBCIncorp là 1 đối tượng liên quan.

6. Các Quyền Hạn Khác

BBCIncorp có quyền từ chối, hủy, gỡ bỏ, tạm hoãn, khóa, hoặc chỉnh sửa truy cập (hoặc quyền kiểm soát) của bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào (toàn quyền tuyệt đối và duy nhất do BBCIncorp quyết định), bao gồm không giới hạn như sau: (i) chỉnh sửa lỗi sai được gây ra bởi BBCIncorp trong quá trình tư vấn và thực hiện dịch vụ, (ii) bảo vệ uy tín và sự ổn định của đối tác cũng như sửa chữa lỗi sai gây ra bởi đối tác, (iii) hỗ trợ phát hiện gian lận và lợi dụng cũng như hỗ trợ các biện pháp phòng chống, (iv) tuân theo mệnh lệnh từ tòa án cũng như các nguyên tắc, quy định, pháp luật tại địa phương, quốc gia và quốc tế, (v) tuân thủ theo luật pháp, bao gồm lệnh hầu tòa, (vi) tuân thủ các giải pháp giải quyết tranh chấp, (vii) để bảo vệ khỏi bất kỳ hành động kiện cáo hoặc đe dọa kiện cáo nào mà không xem xét liệu hành động kiện cáo hoặc đe dọa kiện cáo đó cuối cùng được xác định là có giá trị hay không, hoặc (viii) ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến BBCIncorp nói chung, các nhân viên, các đối tác và các đơn vị liên quan nói riêng, bao gồm không giới hạn các trường hợp khách hàng kiện hoặc hăm dọa sẽ kiện BBCIncorp.

BBCIncorp có quyền kiểm tra các tài khoản dùng vượt quá các giới hạn bộ nhớ và băng thông cho phép, cũng như có thể đóng hoặc thu thêm chi phí đối với những tài khoản này.

BBCIncorp có quyền ngưng cung cấp bất kỳ hay toàn bộ dịch vụ mà không thông báo trong trường hợp khách hàng quấy rối hoặc đe dọa BBCIncorp và/hoặc nhân viên của BBCIncorp.

7. Liên Kết Với Các Website của Đơn Vị Bên Thứ Ba

Website và các dịch vụ trên website này có thể chứa các đường dẫn đến các website của tổ chức bên thứ ba. Xin lưu ý rằng BBCIncorp không sỡ hữu hoặc kiểm soát những website này. BBCIncorp cũng không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, hay các vấn đề khác liên quan đến các trang web của tổ chức bên thứ ba. Ngoài ra, BBCIncorp cũng không che đậy hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào của những website này. Khách hàng đồng ý rằng BBCIncorp không liên quan đến bất kỳ trách nhiệm nào nảy sinh từ việc sử dụng các trang web của đơn vị thứ ba của khách hàng.

Theo đó, BBCIncorp khuyến khích khách hàng xem kỹ các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, và các văn bản liên quan khác trên mỗi website mà khách hàng truy cập, khi thoát khỏi trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BBCINCORP, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐỐI TÁC VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CỦA BBCINCORP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ VỀ SAU), BAO GỒM BẤT CỨ TỔN THẤT NÀO ĐƯỢC GÂY RA TỪ CÁC LÝ DO SAU: (I) TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH HOẶC NỘI DUNG TRÊN WEBSITE NÀY, (II) TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, HOẶC NỘI DUNG TRÊN CÁC WEBSITE CÓ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN WEBSITE NÀY (QUA HYPERLINK, MẪU QUẢNG CÁO HOẶC CÁC DẠNG KHÁC), (III) DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE NÀY HOẶC TRÊN CÁC WEBSITE CÓ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN WEBSITE NÀY (QUA HYPERLINK, MẪU QUẢNG CÁO HOẶC CÁC DẠNG KHÁC), (IV) THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (V) SỰ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ BÊN THỨ BA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, (VI) BẤT KỲ SỰ TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC ỦY THÁC HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN TÀI CHÍNH, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HAY DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC CHỨA ĐỰNG TRONG ĐÓ, (VII) BẤT KỲ SỰ TẠM NGƯNG HOẶC NGƯNG HOÀN TOÀN DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE NÀY HOẶC TRÊN CÁC WEBSITE CÓ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN WEBSITE NÀY (QUA HYPERLINK, MẪU QUẢNG CÁO HOẶC CÁC DẠNG KHÁC), (VIII) VI-RÚT, WORMS, BUGS, TROJAN HORSES, CHUYỂN TỪ/ĐẾN WEBSITE NÀY HOẶC CÁC WEBSITE CÓ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN WEBSITE NÀY (QUA HYPERLINK, MẪU QUẢNG CÁO HOẶC CÁC DẠNG KHÁC), (IX) BẤT KỲ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC NỘI DUNG XÂM HẠI ĐẾN NGƯỜI CHƯA TRƯỞNG THÀNH, HOẶC BẤT KỲ NHÓM HỘI ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO VỆ, PHIM KHIÊU DÂM, X-RATED, VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐẢ KÍCH KHÁC, VÀ/HOẶC (X) BẤT CỨ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO XẢY RA TỪ VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE, CHO DÙ LÀ CÓ GIẤY BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, HOẶC PHÁP LÝ HOẶC CÁC HÌNH THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG, VÀ DÙ LÀ BBCINCORP CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.

NGOÀI RA, KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KIỆN CÁO NÀO PHÁT SINH TỪ/LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE HOẶC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG VÒNG MỘT NĂM KỂ TỪ KHI NGUYÊN NHÂN ĐÓ XẢY RA. NẾU KHÔNG, HẬU QUẢ ĐÓ SẼ BỊ BÁC BỎ HOÀN TOÀN.

KHÔNG NHỮNG VẬY, KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA BBCINCORP KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG KHOẢN THANH TOÁN ĐƯỢC TRẢ BỞI KHÁCH HÀNG CHO DỊCH VỤ CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HẬU QUẢ.

NHỮNG GIỚI HẠN PHÁP LÝ TRÊN TUÂN THỦ VÀ ĐƯỢC CHO PHÉP HOÀN TOÀN BỞI LUẬT PHÁP, VÀ SẼ TỒN TẠI CHO DÙ BẢN THỎA THUẬN HOẶC VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE CỦA KHÁCH HÀNG KẾT THÚC HOẶC HẾT HẠN.

9. Thời Gian Thực Hiện Dịch Vụ

Những khung thời gian thực hiện dịch vụ trên website đều được tính toán dựa trên các sự kiện trong quá khứ, trong điều kiện bình thường, và phục vụ cho mục đích minh họa. Những khung thời gian này không được xem như một điều khoản bắt buộc trong bất cứ trường hợp nào.

Dựa vào từng loại dịch vụ, thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ được tính khi thỏa mãn các điều kiện sau :

 • Nhận đủ khoản thanh toán cho dịch vụ.
 • Nhận đủ tất cả hồ sơ yêu cầu cho dịch vụ một cách hoàn chỉnh.
 • Với dịch vụ thành lập công ty, tên doanh nghiệp đăng ký phải được thông qua và chấp nhận được sử dụng để thành lập công ty.

Khách hàng chấp nhận rằng thời gian yêu cầu để thực hiện dịch vụ có thể sẽ bị kéo dài hoặc khác so với thời gian minh họa trên website của chúng tôi, vì những lý do bất khả kháng xảy ra, bao gồm không giới hạn như :

 • Thiên tai như hỏa hoạn, động đất, lũ lụt hoặc các trường hợp khác.
 • Hệ thống khách hàng, đối tác, chính phủ bị sập do mất kết nối viễn thông hoặc tác động tiêu cực đến khả năng cung cấp dịch vụ của các nhà cung cấp.
 • Tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký được yêu cầu diễn giải chi tiết hoặc được yêu cầu thay thế.

BBCIncorp không chịu trách nhiệm, trong mọi hoàn cảnh, về việc không thực hiện dịch vụ theo đúng khung thời gian được đăng trên website của chúng tôi.

10. Chi Phí và Thanh Toán

(A) ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUAN, BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN VỀ GIA HẠN TỰ ĐỘNG

Khách hàng đồng ý trả bất kỳ hoặc toàn bộ chi phí cho dịch vụ được mua trên website này vào thời điểm khách hàng order dịch vụ. BBCIncorp có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi các khoản chi phí vào bất kỳ thời gian nào. Nhưng thay đổi này sẽ được đăng trực tuyến trên website và có hiệu lực mà không cần chúng tôi phải thông báo đến khách hàng. Trong trường hợp khách hàng mua và sở hữu dịch vụ theo tháng hoặc năm, những thay đổi hay chỉnh sửa chi phí sẽ có hiệu lực khi có yêu cầu gia hạn dịch vụ, được quy định như bên dưới đây.

Khách hàng có thể thanh toán chi phí dịch vụ bằng các phương thức thanh toán như sau: (i)chuyển khoản ngân hàng, (ii) qua thẻ tín dụng/ghi nợ với các nhà cung cấp: Visa, Mastercard, American Express. Với các dịch vụ có hỗ trợ “Express Checkout” (thanh toán nhanh), nhấp vào nút Express Checkout sẽ tự động đặt đơn hàng cho dịch vụ và thu phí từ phương thức thanh toán chính được lưu trữ cho tài khoản của khách hàng. Thư xác nhận sẽ được gửi qua email. Hồ sơ phương thức thanh toán phải được duy trì nếu tài khoản của khách hàng đang sử dịch vụ.

Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng số tiền thanh toán sẽ được hoàn trả theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn trong bước thanh toán ban đầu. BBCIncorp chỉ có trách nhiệm hoàn trả và xác nhận rằng đã hoàn trả theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn. BBCIncorp không có trách nhiệm bảo đảm cũng như không thể kiểm soát khi nào thì khách hàng sẽ nhận lại khoản hoàn trả. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng liên kết với phương thức thanh toán là những đơn vị chịu trách nhiệm cho khoảng thời gian mà khách hàng nhận khoản hoàn trả. Thời gian giao dịch có thể giao động từ 5 ngày làm việc cho đến hết một chu kỳ thanh toán, hoặc có thể lâu hơn.

Nếu khách hàng thanh toán theo tháng, thì ngày thanh toán hàng tháng của khách hàng sẽ là ngày khách hàng mua dịch vụ . Trong trường hợp khách hàng mua dịch vụ sau ngày 28 của tháng, thì ngày thanh toán sẽ là ngày 28 mỗi tháng.

Để tránh trường hợp ngắt quãng dịch vụ hoặc ngưng dịch vụ vì khách hàng, hầu hết các nhà cung cấp đều có lựa chọn tự động gia hạn. Thời gian dịch vụ được gia hạn sẽ tương đương với khoảng thời gian dịch vụ được sử dụng gần nhất. Chi tiết của lựa chọn tự động gia hạn của mỗi dịch vụ là khác nhau, nhưng lựa chọn gia hạn này được thiết lập mặc định với mỗi dịch vụ. Vì vậy, nếu khách hàng không tắt lựa chọn gia hạn, BBCIncorp sẽ tự động thanh toán từ phương thức thanh toán của khách hàng và tự động gia hạn dịch vụ, với khoản tiền được chấp thuận sẽ có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với khoản thanh toán ban đầu. Khách hàng có thể bật và tắt lựa chọn tự động gia hạn vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, xin lưu ý nếu khách hàng tắt lựa chọn này và thất bại trong việc gia hạn dịch vụ theo cách thủ công, thì dịch vụ có thể sẽ bị gián đoạn hoặc ngưng hoàn toàn. Trong trường hợp này, BBCIncorp không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ đơn vị/tổ chức bên thứ ba nào.

Ngoài ra, BBCIncorp cũng sử dụng chương trình tự động thanh toán được hỗ trợ bởi nhà cung cấp thẻ của khách hàng (và ngân hàng của khách hàng). Nếu khách hàng sử dụng lựa chọn tự động gia hạn và chúng tôi không thể thu phí thành công từ phương thức thanh toán hiện hành của khách hàng, thì nhà cung cấp thẻ (hoặc ngân hàng) sẽ thông báo bổ sung cho chúng tôi số thẻ tín dụng của khách hàng và/hoặc ngày hết hạn, hoặc họ có thể tự động thu phí từ thẻ tín dụng mới của khách hàng thay cho khách hàng mà không cần thông báo đến chúng tôi. BBCIncorp không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ yêu cầu hay nhận những thông tin bổ sung liên quan đến các thẻ tín dụng của khách hàng. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng đây là trách nhiệm đơn phương của khách hàng trong việc chỉnh sửa và duy trì các cài đặt của tài khoản, bao gồm không giới hạn (i) Thiết lập lựa chọn tự động gia hạn và (ii) duy trì phương thức thanh toán. Không những vậy, khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng nếu khách hàng thất bại trong việc chỉnh sửa và duy trì cài đặt của tài khoản, BBCIncorp hoàn toàn không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc tổ chức bên thứ ba về sự ngắt quãng hay ngưng hoàn toàn dịch vụ.

Trong bất kỳ trường hợp nào BBCIncorp không thể thu đầy đủ khoản thanh toán dịch vụ từ phương thức thanh toán của khách hàng, hoặc BBCIncorp nhận được thông báo về giao dịch bồi hoàn hoặc từ chối giao dịch, hoặc bị thu phí phạt vì bất kỳ chi phí nào từ phương thức thanh toán của khách hàng, thì khách hàng đồng ý rằng BBCIncorp có mọi quyền hạn pháp lý để giải quyết khoản thanh toán, bao gồm không giới hạn hủy ngay lập tức bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng đăng ký hoặc gia hạn, mà không cần phải thông báo. BBCIncorp cũng có quyền thu thêm chi phí phát sinh (phí quản trị hoặc phí quá trình) cho (i) những công việc nằm ngoài phạm vi của dịch vụ, (ii) khoảng thời gian hoặc/và chi phí nảy sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ, và/hoặc (iii) sự không tuân thủ theo Bản thỏa thuận của khách hàng (do toàn quyền tuyệt đối và duy nhất BBCIncorp quyết định). Các chi phí quản trị hay chi phí quá trình này có thể phát sinh trong các trường hợp không giới hạn sau: (i) dịch vụ chăm sóc khách hàng phát sinh vấn đề cần thêm nguồn lực và thời gian, (ii) nhận lại một phần hoặc toàn bộ chi phí, bao gồm chi chí dịch vụ vì các giao dịch bồi hoàn hoặc từ chối thanh toán từ khách hàng, ngân hàng hay nhà cung cấp phương thức thanh toán. Các chi phí phát sinh này sẽ được ghi vào phương thức thanh toán mà khách hàng đã đăng ký với BBCIncorp.

BBCIncorp hỗ trợ khách hàng mua dịch vụ với nhiều ngoại tệ. Tuy nhiên, quá trình diễn ra giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng Đô-la Singapore, và bằng một số ngoại tệ khác được quy định trên website này (Ngoại tệ hỗ trợ). Nếu chọn ngoại tệ hỗ trợ, quá trình giao dịch sẽ diễn ra với ngoại tệ hỗ trợ và khi khách hàng thanh toán, số tiền này sẽ được hiển thị và gửi đến ngân hàng. Nếu chọn các ngoại tệ không được hỗ trợ, quá trình giao dịch sẽ diễn ra với ngoại tệ Đô-la Singapore và khi khách hàng thanh toán, một tỷ lệ quy đổi ngoại tệ ước chừng sẽ được hiển thị. Trong cả hai trường hợp, nếu giao dịch diễn ra với ngoại tệ khác với ngoại tệ mà tài khoản ngân hàng quy định, khách hàng có thể sẽ bị thu thêm phí chuyển đổi ngoại tệ bởi ngân hàng của khách hàng. Ngoài ra, bởi vì chênh lệch thời gian giữa (i) thời gian khách hàng hoàn thành quá trình thanh toán, (ii) thời gian giao dịch được tiến hành và (iii) thời gian giao dịch được ghi vào sao kê ngân hàng mà tỷ lệ quy đổi ngoại tệ khác nhau. BBCIncorp không đảm bảo rằng (a) khoản thanh toán được gửi đến ngân hàng khách hàng sẽ giống với khoản được ghi vào sao kê ngân hàng (trong trường hợp ngoại tệ hỗ trợ), hoặc (b) chi phí ước chừng sau khi chuyển đổi sẽ giống với khoản mà giao dịch được tiến hành, hoặc khoản được ghi vào sao kê ngân hàng (trong trường hợp không phải ngoại tệ hỗ trợ), và khách hàng đồng ý rằng không đòi bất kỳ khoản bồi thường nào vì các khoảng chênh lệch ngoại tệ trên. Ngoài ra, khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng khách hàng có thể bị thu thêm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), hoặc các loại chi phí hoặc thuế khác được quy định tại ngân hàng/quốc gia của khách hàng.

(B) THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN)

Với lựa chọn này, khách hàng có thể mua dịch vụ bằng cách chuyển tiền bằng điện (Telegraphic transfer) từ tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp của khách hàng đến một trong các tài khoản của BBCIncorp. Điều này đồng nghĩa khách hàng cho phép BBCIncorp ghi nợ các khoản thanh toán mua hàng vào tài khoản của mình.

Khách hàng chấp thuận và đồng ý rằng (i) BBCIncorp có quyền từ chối giao dịch với bất kỳ lý do nào (bao gồm không giới hạn tài khoản của khách hàng không còn hiện hữu hoặc không đủ số dư), và (ii) trong trường hợp đó, BBCIncorp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với khách hàng cũng như tổ chức bên thứ ba về vấn đề tương tự.

(C) THANH TOÁN QUA THẺ TÍN DỤNG/GHI NỢ

BBCIncorp sử dụng cổng thanh toán Stripe để tiến hành giao dịch qua thẻ tín dụng/ghi nợ của khách hàng. Các nhà cung cấp thẻ được chấp nhận đó là Visa, Mastercard, American Express. Khách hàng đồng ý cho phép Stripe ghi nợ các khoản thanh toán mua hàng vào thẻ tín dụng/ghi nợ của khách hàng.

Khách hàng có trách nhiệm phải duy trì thẻ cũng như đảm bảo có đủ số dư. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng (i) Stripe có quyền từ chối giao dịch với bất kỳ lý do nào (bao gồm không giới hạn thẻ của khách hàng không còn hiện hữu hoặc không đủ số dư), và (ii) trong trường hợp đó, Stripe và BBCIncorp đều không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với khách hàng cũng như tổ chức bên thứ ba về vấn đề tương tự. Trong trường hợp Stripe không thể rút được khoản thanh toán dịch vụ, khách hàng đồng ý rằng Stripe và BBCIncorp có mọi quyền hạn pháp lý để giải quyết/nhận đủ thanh toán.

(D) TIỀN KÍ QUỸ THANH TOÁN

BBCIncorp sẽ thu 100% khoản thanh toán dịch vụ khi khách hàng đặt đơn hàng. Trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp/đáp ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ khoản kí quỹ thanh toán trong vòng 7 ngày.

(E) QUY ĐỔI NGOẠI TỆ

Tuân thủ theo yêu cầu của Chính phủ Singapore, chi chí của các dịch vụ và sản phẩm phải được quy đổi sang Đô-la Singapore (SGD) trước khi thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ. Vì vậy, khoản thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi sẽ theo ngoại tệ SGD.

Để dễ dàng sử dụng và so sánh, sau đây là danh sách các cặp tỷ gia bao gồm: AUD, EUR, GBP, HKD, SGD và USD với SGD. Khách hàng có thể tham khảo thêm tại: https://finance.yahoo.com/currency-converter

Cặp ngoại tệ Tỷ lệ quy đổi
EUR/SGD 1.5092
USD/SGD 1.3822
GBP/SGD 1.7036
AUD/SGD 0.9346
HKD/SGD 5.6726

Khoản tiền được thu theo ngoại tệ của khách hàng tại địa phương có thể khác biệt một chút so với khoản tiền hiển thị trên website của chúng tôi vì tỷ lệ quy đổi, vào thời điểm thanh toán, được quyết định bởi ngân hàng và/hoặc nhà cung cấp thẻ của khách hàng.

Điều khoản này chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ.

11. Quy Định Miễn Trừ

Khách hàng đồng ý bảo vệ BBCIncorp cùng với giám đốc, nhân viên, đối tác, và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của BBCIncorp khỏi các tuyên bố, yêu cầu, chi phí, tổn thất, trách nhiệm, và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào nảy sinh từ các lý do: (i) việc truy cập và sử dụng website hoặc dịch vụ trên website của khách hàng; (ii) khách hàng vi phạm những điều khoản trong Bản thỏa thuận này hoặc những chính sách hoặc những thỏa thuận trong đó; (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của tổ chức bên thứ ba, bao gồm không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ hoặc các bản quyền khác. Trách nhiệm trong phần này sẽ tồn tại cho dù Bản thỏa thuận này hoặc việc sử dụng website hay dịch vụ trên website của khách hàng kết thúc hoặc hết hạn.

12. Điều Khoản Kế Thừa và Chuyển Giao

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc lợi ích cho các bên theo đây và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ.

13. Lợi Ích Của Bên Thứ Ba

Bản thỏa thuận không đề cập hay thảo luận đến những quyền lợi hoặc quyền hạn của các tổ chức bên thứ ba.

14. Tuân Thủ Luật Pháp Tại Địa Phương

BBCIncorp không tuyên bố hay đảm bảo rằng nội dung trên website và dịch vụ trên website phù hợp với mọi quốc gia hay các vùng lãnh thổ; cũng như quyền truy cập vào website hoặc dịch vụ trên website sẽ bị cấm từ các quốc gia hay các vùng lãnh thổ mà nội dung bị xem là bất hợp pháp. Người dùng lựa chọn truy cập vào website hoặc các dịch vụ trên website này sẽ chịu trách nhiệm phải tuân theo các nguyên tắc, quy định và pháp luật tại địa phương ban hành.

15. Tiêu Đề và Heading; Thỏa Thuận Độc Lập; Điều Khoản Hiệu Lực Từng Phần

Các tiêu đề và heading trong Bản thỏa thuận này phục vụ cho mục đích để thuận tiện theo dõi và dễ dàng trích dẫn. Chúng không nên được dùng hay hiểu theo cách quy chung tất cả các nội dung được quy định bên trong mỗi phần. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Bản thỏa thuận này được hiểu như một đơn vị độc lập. Điều này có nghĩa nếu tòa án có thẩm quyền cho rằng bất kỳ điều khoản nào (hoặc các phần trong điều khoản đó) trong Bản thỏa thuận này là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể áp dụng được, thì tất cả các điều khoản còn lại (hoặc các phần trong mỗi điều khoản còn lại) đều không bị ảnh hưởng, vẫn được áp dụng và vẫn có hiệu lực theo sự cho phép của pháp luật.

16. Thông Tin Liên Hệ

Mã Số Đăng Ký

201920843M tại Singapore.

Số Điện Thoại