Tên doanh nghiệp mà bạn đăng ký với Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế Toán (ACRA) không được trùng với tên của của các công ty hiện hành tại Singapore. Công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra xem tên công ty dự kiến của bạn đã được đăng ký hay chưa.

Lưu ý rằng, quyết định chấp thuận cuối cùng nằm ở ACRA.

Kết quả kiểm tra của công cụ dựa trên Dữ Liệu Công Khai Singapore xuất bản ngày8/6/2020tại website data.gov.sg.