banner image

Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Tại Singapore

16/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Hủy Đăng Ký Kinh Doanh tại Singapore

Hủy đăng ký kinh doanh (Striking off) tại Singapore là quá trình đóng cửa một doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể tiến hành quá trình hủy đăng ký kinh doanh, một công ty cần phải thỏa mãn một số điều kiện cụ thể được quy định bởi Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA). Hãy cùng tìm hiểu những quy định đó là gì và một quy trình hủy đăng ký kinh doanh cụ thể là như thế nào.

1. Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Là Gì?

Hủy đăng ký kinh doanh một doanh nghiệp nghĩa là doanh nghiệp đó sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các công ty được thành lập tại Singapore. Kết quả cuối cùng, như đã đề cập, là doanh nghiệp sẽ bị đóng cửa.

Xin lưu ý rằng hủy đăng ký kinh doanh (striking off) và giải thể công ty (winding up) là hai quá trình khác nhau rất nhiều về thời gian thực hiện và mức độ phức tạp, mặc dù kết quả của chúng giống nhau là doanh nghiệp sẽ bị đóng cửa.

Phân Biệt Giữa Hủy Đăng Kí và Giải Thể Công Ty

Giải thể công ty là một quá trình phức tạp hơn với yêu cầu bổ nhiệm người thanh lý/quản tài viên để phụ trách việc quy đổi tài sản thành tiền mặt nhằm phục vụ cho mục đích chi trả nợ và sau đó phân chia các giá trị quy đổi còn lại cho các thành viên trong công ty.

Nhìn chung thì giải thể là quá trình đóng cửa công ty chủ yếu vì nợ. Vì vậy mà khi công ty của bạn không còn khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ, nghĩa là không còn khả năng chi trả cho các chủ nợ, thì bắt buộc công ty phải trải qua quá trình giải thể trước khi đóng cửa hoàn toàn.

Mặt khác, hủy đăng ký kinh doanh là một quá trình đóng cửa doanh nghiệp nhanh gọn và ít phức tạp hơn. Tuy đơn giản nhưng một công ty phải thỏa mãn một số điều kiện cụ thể trước khi tiến hành hủy đăng ký kinh doanh. Quá trình hủy đăng ký kinh doanh có thể là do tự nguyện nộp đơn, hoặc là do ACRA yêu cầu.

2. Các Điều Kiện Để Hủy Đăng Ký Kinh Doanh

Theo ACRA, những điều kiện sau cần phải được thỏa mãn trước khi nộp đơn:

 • Công ty đã dừng hẳn các hoạt động kinh doanh
 • Công ty không còn tài sản hoặc nghĩa vụ nợ tại thời điểm nộp đơn hoặc các nghĩa vụ nợ sẽ không phát sinh trong tương lai
 • Công ty đã hoàn thành các trách nhiệm pháp lý đối với Cơ quan doanh thu nội địa Singapore (IRAS). Công ty phải đảm bảo rằng:
  • Tất cả các giấy tờ khai báo thuế đã được nộp đầy đủ cho tới thời điểm công ty dừng hẳn các hoạt động kinh doanh
  • Tất cả các nghĩa vụ thuế đã được hoàn thành với IRAS trước thời điểm tài khoản ngân hàng của công ty bị đóng
  • Công ty đã hủy đăng kí Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • Công ty không mang nợ đối với Quỹ Phòng Xa Trung Ương (CPF) hay bất kỳ cơ quan chính phủ nào
 • Công ty không dính líu đến bất kỳ vụ kiện tụng nào, bất kể là bên trong hay bên ngoài Singapore
 • Công ty đã hoàn thành xóa thế chấp tài sản
 • Việc hủy đăng ký kinh doanh của công ty phải được thông qua bởi tất cả hoặc đa số các cổ đông.

3. Quy Trình Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Tại Singapore

Một doanh nghiệp có thể tự nguyện nộp đơn hoặc bị ACRA yêu cầu phải hủy đăng ký kinh doanh.

3.1. Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Do Công Ty Nộp Đơn

Nộp Đơn Yêu Cầu

Nếu một doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện nêu trên, những đối tượng sau có thể thay mặt công ty để gửi đơn yêu cầu hủy đăng ký kinh doanh thông qua cổng trực tuyến BizFile+ với tài khoản SingPass hoặc CorpPass:

 • Giám đốc của công ty, hoặc
 • Thư ký của công ty, hoặc
 • Đơn vị đăng ký công ty.

Khi nhận được đơn yêu cầu, ACRA sẽ xem xét và phê duyệt. Nếu đơn được thông qua, ACRA sẽ gửi thông báo đến ban giám đốc, thư ký và các thành viên trong công ty về việc tiến hành hủy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Công Bố Trên Trang Thông tin của Chính Phủ (Gazette)

Theo Điều 334A của Luật Doanh Nghiệp (Companies Act), trừ khi có ý kiến bác bỏ được gửi đến trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo trên được gửi đi, ACRA sẽ tiếp tục tiến hành việc công bố lần 1 trên trang thông cáo báo chí của chính phủ (Government Gazette) về việc hủy đăng ký kinh doanh của công ty.

Thông báo này nêu rõ nếu không có bất kỳ ý kiến bác bỏ nào trong vòng 60 ngày kế tiếp kèm với các bằng chứng thuyết phục rằng công ty không nên bị đóng cửa, ACRA sẽ chính thức hủy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Sau khoảng thời gian 60 ngày, ACRA sẽ công bố lần 2 trên trang thông tin chính phủ rằng công ty đã chính thức bị hủy đăng ký kinh doanh và sẽ bị đóng cửa từ thời điểm đó trở đi. Quá trình từ lúc nộp đơn đến lúc đóng cửa hoàn toàn doanh nghiệp thường mất ít nhất 4 tháng.

Tuy nhiên, việc mở cửa lại công ty là hoàn toàn có thể miễn là yêu cầu này phải được nộp trong vòng 6 năm kể từ ngày công ty bị đóng cửa và thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Bác Bỏ Việc Hủy Đăng Ký Kinh Doanh

Theo Điều 344C(1) của Luật Doanh Nghiệp, bất cứ cá nhân nào cũng có quyền bác bỏ yêu cầu hủy đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp miễn là cá nhân đó có thể cung cấp được những bằng chứng thuyết phục, ví dụ như công ty không thỏa mãn các điều kiện mà ACRA đã đề ra.

Khi nhận được ý kiến bác bỏ, ACRA sẽ ngay lập tức thông báo với công ty. Công ty sau đó sẽ có 2 tháng để giải quyết đơn kiến nghị bác bỏ đó, nếu không thì yêu cầu hủy đăng ký kinh doanh sẽ không được tiến hành bởi ACRA. Công ty chỉ có thể nộp lại đơn yêu cầu mới sau khi ý kiến bác bỏ trên được giải quyết.

Hủy Bỏ Đơn Yêu Cầu

Theo Điều 344B, thì người nộp đơn có thể hủy bỏ đơn yêu cầu hủy đăng ký kinh doanh thông qua BizFile+ trước khi yêu cầu này chính thức được xử lý. Sau khi xem xét và phê duyệt, ACRA sẽ công bố trên website rằng đơn yêu cầu đã bị hủy bỏ.

3.2. Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Do Yêu Cầu của ACRA

Điều 344(1) của Luật Doanh Nghiệp quy định nếu ACRA có đủ căn cứ cho thấy một công ty đã dừng hẳn các hoạt động kinh doanh, thì ACRA có thể yêu cầu công ty đó hủy đăng ký kinh doanh bằng việc gửi thông báo đến công ty.

Quy trình sau đó sẽ tương tự như quy trình phía trên, từ việc gửi thông báo đến công ty về việc hủy đăng ký kinh doanh cho đến sự kiện công bố lần 2 trên trang thông cáo báo chí của chính phủ. Doanh nghiệp vẫn có quyền bác bỏ yêu cầu hủy đăng ký kinh doanh của ACRA miễn là doanh nghiệp có thể cung cấp những bằng chứng thuyết phục.

4. Những Lưu Ý Sau Khi Hủy Đăng Ký Kinh Doanh

 • Công ty có thể được mở cửa lại trong vòng 6 năm kể từ ngày bị đóng cửa
 • Trong trường hợp hủy đăng ký kinh doanh do yêu cầu của ACRA:
  • Mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ nợ của các thành viên (nếu có) sẽ tiếp tục được duy trì như lúc công ty chưa bị đóng cửa.
  • Việc hủy đăng ký kinh doanh không ảnh hưởng đến quyết định giải thể doanh nghiệp bởi Tòa Án.
 • Một giám đốc có 3 công ty đều bị hủy đăng ký kinh doanh trong vòng 5 năm sẽ bị tước quyền nắm giữ vị trí giám đốc và không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý nào trong vòng 5 năm tiếp theo kể từ ngày công ty thứ 3 bị hủy đăng ký kinh doanh.
 • Các giấy tờ của công ty phải được lưu giữ cẩn thận trong vòng 5 năm kể từ ngày công ty bị đóng cửa.

5. Kết Luận

Về tổng quan thì một công ty có thể tự nguyện nộp đơn yêu cầu hoặc bị ACRA yêu cầu phải hủy đăng ký kinh doanh. Sau hai lần công bố trên trên thông cáo báo chí của chính phủ, tên doanh nghiệp sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách các công ty thành lập tại Singapore.

Ý kiến bác bỏ việc hủy đăng ký kinh doanh có thể được xem xét miễn là nó được gửi đến ACRA cùng với các bằng chứng thuyết phục.

Hãy nhớ rằng nếu công ty của bạn phải đóng cửa vì mất khả năng thanh toán, thì bắt buộc công ty phải trải qua quá trình giải thể chứ không phải hủy đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hủy đăng kí kinh doanh tại Singapore, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

Company Winding Up in Singapore

Giải Thể Công Ty Tại Singapore

Trước khi bị đóng cửa vì mất khả năng thanh toán, một doanh nghiệp phải trải qua quá trình giải thể. Việc giải thể công ty tại Singapore có thể là do tự nguyện hoặc bắt buộc.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
13/04/2020
Công ty không hoạt động tại Singapore

Công ty không hoạt động tại Singapore

Ở Singapore, dormant company là một công ty không hoạt động. Tuy nhiên, IRAS và ACRA đưa ra định nghĩa khác nhau về một công ty không hoạt động.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
07/10/2019
BBCIncorp hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Hội Thảo Trực Tuyến: Thành Lập Công Ty Singapore Dễ Dàng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Khám phá những điểm nổi bật của hội thảo trực tuyến đầu tiên do BBCIncorp tổ chức, tìm hiểu về cách thức thành lập công ty và phát triển bền vững tại thị trường Singapore.

articles-icon
Tin Tức
07/09/2023